Ogłoszenie

 Jeśli Pan pozwoli to XXIV Kongres Kościoła odbędzie się w ORW GRAAL w Świnoujsciu:

Więcej szczegółów podamy w terminie późniejszym.

I Turnus:    27.06 — 3.07.  2021

II Turnus:  4 — 10 lipca 2021

Jak zostać uczestnikiem Kongresu?

  • Wybierz ter­min i miej­sce.
  • Wypeł­nij i wyślij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy on-line, któ­ry znaj­du­je się w zakład­ce “Reje­stra­cja”.
  • Wpłać ofia­rę reje­stra­cyj­ną na kon­to do 7 dni od daty otrzy­ma­nia potwier­dze­nia reje­stra­cji.

Ważne informacje

  • Jeśli w cią­gu 7 dni od daty otrzy­ma­nia od nas potwier­dze­nia reje­stra­cji nie wpły­nie na kon­to ofia­ra reje­stra­cyj­na, rezer­wa­cja zosta­nie auto­ma­tycz­nie anu­lo­wa­na.
  • Przed wypeł­nie­niem for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, zapo­znaj się ze wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi.
  • Rodzi­ny z dzieć­mi poni­żej 4 roku życia win­ny zabrać dla nich wła­sne spa­nie. Ośro­dek nie dys­po­nu­je łożecz­ka­mi.
  • Doba hote­lo­wa roz­po­czy­na się od godz. 16:00
  • Pierw­sze świad­cze­nie to obia­do­ko­la­cja od 16:00 do 19:00
  • Nabo­żeń­stwo inau­gu­ra­cyj­ne o godz. 19:30