Ogłoszenie

Uprzej­mie infor­mu­jemy, że w Ośrodku Porta Mare w Dziw­nówku w budyn­kach A — Pasat i B — Bryza nie ma już wol­nych miejsc.

Pozo­stał jesz­cze budy­nek Kolo­nijny oraz kwa­tery pry­watne we wła­snym zakre­sie. Ser­decz­nie zapra­szamy!

Terminy i miejsce Kongresu w roku 2014

I Tur­nus

DZIWNÓWEK, ośro­dek Porta Mare  w dniach 29 czerwca – 5 lipca 2014r. Wię­cej infor­ma­cji tutaj.

II Tur­nus

SZCZYRK, ośro­dek Orle Gniazdo w dniach 13 – 19 lipca 2014r. Wię­cej infor­ma­cji tutaj.

Jak zostać uczest­ni­kiem Kongresu?

  • Wybierz ter­min i miejsce.
  • Wypeł­nij i wyślij for­mu­larz zgło­sze­niowy on-line, który znaj­duje się w zakładce “Rejestracja”.
  • Wpłać ofiarę reje­stra­cyjną na konto do 7 dni od daty otrzy­ma­nia potwier­dze­nia rejestracji.

Ważne infor­ma­cje

  • Jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzy­ma­nia od nas potwier­dze­nia reje­stra­cji nie wpły­nie na konto ofiara reje­stra­cyjna, rezer­wa­cja zosta­nie auto­ma­tycz­nie usunięta.
  • Opłaty za pobyt, wyży­wie­nie i par­king każdy uczest­nik opłaca sam w recep­cji ośrodka w dniu przyjazdu.
  • Liczba miejsc jest ogra­ni­czona. Obo­wią­zuje kolej­ność zgłoszeń.
  • W poko­jach obo­wią­zuje zakaz goto­wa­nia posiłków.
  • Doba hote­lowa roz­po­czyna się o godz. 14:00.
  • Reje­stra­cja kon­gre­sowa I-go dnia czynna będzie od godz. 12:00.
  • Przed wypeł­nie­niem for­mu­la­rza zgło­sze­nio­wego, zapo­znaj się ze wszyst­kimi informacjami.