Ogłoszenie

XXII Kongres Kościoła odbędzie się w ORW GRAAL w Świnoujściu.
Hasło: “Przed Bożym Tronem”

UWAGA: 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00

2. Obiadokolacja od godz. 17:00–19:00

3. Nabożeństwo inauguracyjne godz. 19:00.

do zoba­cze­nia w nie­dzie­lę w Świ­no­uj­ściu.

I Turnus:    23.06 — 29.06. 2019r.

II Turnus:   30.06 — 06.07. 2019r.

Jak zostać uczestnikiem Kongresu?

  • Wybierz ter­min i miej­sce.
  • Wypeł­nij i wyślij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy on-line, któ­ry znaj­du­je się w zakład­ce “Reje­stra­cja”.
  • Wpłać ofia­rę reje­stra­cyj­ną na kon­to do 7 dni od daty otrzy­ma­nia potwier­dze­nia reje­stra­cji.

Ważne informacje

  • Jeśli w cią­gu 7 dni od daty otrzy­ma­nia od nas potwier­dze­nia reje­stra­cji nie wpły­nie na kon­to ofia­ra reje­stra­cyj­na, rezer­wa­cja zosta­nie auto­ma­tycz­nie anu­lo­wa­na.
  • Przed wypeł­nie­niem for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, zapo­znaj się ze wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi.