Ogłoszenie

UWAGA:  Wszystkie pokoje na oba turnusy zostały już zarezerwowane.

Jeśli Pan pozwoli to spotkamy się latem na XXVI Kongresie Kościoła Zielonoświątkowego w Świnoujściu pod hasłem:  ŻYĆ TAK JAK MISTRZ MÓJ

I Turnus:    24.06 — 1.07. 2023

II Turnus:  1.07 — 8. 07. 2023

Jak zostać uczestnikiem Kongresu?

 • Wybierz ter­min i miej­sce zakwa­te­ro­wa­nia (ośro­dek lub zakwa­te­ro­wa­nie we wła­snym zakre­sie).
 • Wypeł­nij i wyślij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy on-line, któ­ry znaj­du­je się w zakład­ce “Reje­stra­cja”.
 • Wpłać ofia­rę reje­stra­cyj­ną na kon­to do 7 dni od daty otrzy­ma­nia potwier­dze­nia reje­stra­cji.

Ważne informacje

 • Jeśli w cią­gu 7 dni od daty otrzy­ma­nia od nas potwier­dze­nia reje­stra­cji nie wpły­nie na kon­to ofia­ra reje­stra­cyj­na, rezer­wa­cja zosta­nie auto­ma­tycz­nie anu­lo­wa­na.
 • Przed wypeł­nie­niem for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, zapo­znaj się ze wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi.
 • Rodzi­ny z dzieć­mi poni­żej 4 roku życia win­ny zabrać dla nich wła­sne spa­nie. Ośro­dek nie dys­po­nu­je łóżecz­ka­mi.
 • W sobo­tę doba hote­lo­wa roz­po­czy­na się od godz. 16:00.
 • Pierw­sze świad­cze­nie to obia­do­ko­la­cja w sobo­tę od 16:00 do 19:00.
 • Nabo­żeń­stwo inau­gu­ra­cyj­ne nie­dzie­la godz. 10:30. (Sobo­ta po tru­dach podró­ży to czas na akli­ma­ty­za­cję i odpo­czy­nek).
 • Ostat­nie świad­cze­nie to śnia­da­nie w sobo­tę.
 • W tym roku kon­gres trwać będzie 7 dni ale jeden dzień będzie wol­ny od wykła­dów na peł­ny relaks z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi. 
 • W cenie mamy wstęp wol­ny na basem.