Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Ogłoszenie

Z okazji zbliżających się pięknych Świąt Pamiątki Narodzenia Pańskiego wszystkim byłym i przyszłym kongresowiczom składamy jak najserdeczniejsze życzenia pokoju, radości i błogosławieństwa na Święta oraz cały Nowy Rok
ZAPRASZAMY na XXI Kongres Kościoła w Świnoujściu.

Turnus I — 24 — 30 czerwca 2018r.

Turnus II — 1 — 7 lipca 2018r.

Wię­cej szcze­gó­łów po Nowym Roku

CD z uwiel­bie­nia zosta­ły wysła­ne 4 grud­nia

 

Jak zostać uczestnikiem Kongresu?

  • Wybierz ter­min i miej­sce.
  • Wypeł­nij i wyślij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy on-line, któ­ry znaj­du­je się w zakład­ce “Reje­stra­cja”.
  • Wpłać ofia­rę reje­stra­cyj­ną na kon­to do 7 dni od daty otrzy­ma­nia potwier­dze­nia reje­stra­cji.

Ważne informacje

  • Jeśli w cią­gu 7 dni od daty otrzy­ma­nia od nas potwier­dze­nia reje­stra­cji nie wpły­nie na kon­to ofia­ra reje­stra­cyj­na, rezer­wa­cja zosta­nie auto­ma­tycz­nie anu­lo­wa­na.
  • Przed wypeł­nie­niem for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, zapo­znaj się ze wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi.