Historia

W cza­sie 20-let­niej histo­rii kon­gre­su gości­li­śmy w wie­lu miej­scach w Pol­sce:

  • RZEMIEŃ — 1998
  • KRETOWINY — 1999, 2001
  • ZANIEMYŚL — 2000
  • BORKI — 2002, 2003
  • DZIWNÓWEK — 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
  • SZCZYRK — 2010, 2011, 2013, 2014, 2015
  • ŚWINOUJŚCIE — 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

W histo­rii kon­gre­so­wej docze­ka­li­śmy się już ofi­cjal­nych zarę­czyn, bło­go­sła­wień­stwa dziec­ka oraz chrztu wod­ne­go. Wie­le osób prze­ży­ło praw­dzi­we nawró­ce­nie, a tak­że chrzest Duchem Świę­tym. Każ­de­go roku otrzy­mu­je­my pięk­ne świa­dec­twa Boże­go dzia­ła­nia pod­czas kon­gre­su.

Jeże­li pamię­tasz z kon­gre­su jakąś cie­ka­wost­kę lub z kon­gre­sem wią­żesz dobre wspo­mnie­nia i chciał­byś się nimi podzie­lić to zapra­szam Cię do wysła­nia krót­kiej histo­rii na adres: kongres@kongres.kz.pl Naj­cie­kaw­sze histo­rie będzie­my publi­ko­wać w zakład­ce Świa­dec­twa!

Prze­wod­ni­czą­cym komi­sji ds. kon­fe­ren­cji jest Piotr Cie­ślar, a poprzed­nim prze­wod­ni­czą­cym był Ryszard Woł­kie­wicz.

 

Dodaj komentarz