Rejestracja uczestników Kongresu

Wybierz tur­nus na któ­ry chcesz się zare­je­stro­wać (wyma­ga­ne)

Nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Imię (wyma­ga­ne)

Wiek (wyma­ga­ne)

Uli­ca (wyma­ga­ne)

Numer domu / budyn­ku (wyma­ga­ne)

Numer miesz­ka­nia

Kod pocz­to­wy (wyma­ga­ne)

Miej­sco­wość (wyma­ga­ne)

Woje­wódz­two (wyma­ga­ne)

Kraj / Coun­try

Tele­fon sta­cjo­nar­ny:

Kon­tak­to­wy numer tele­fo­nu (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Ile osób reje­stru­jesz (wyma­ga­ne)

Podaj imio­na, nazwi­ska i wiek pozo­sta­łych osób (wyma­ga­ne jeże­li wybra­no wię­cej niż 1 oso­bę do reje­stra­cji)

Zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie (wyma­ga­ne)

Zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie (wyma­ga­ne)

Kościół/wspólnota (wyma­ga­ne)

Uwa­gi

Zgo­da na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych (wyma­ga­ne)

 Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żam zgo­dę na gro­ma­dze­nie i prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych oraz wszel­kich czyn­no­ści (tj prze­ka­za­nie ich pod­mio­tom trze­cim np. obsłu­dze hotelu/ośrodka) koniecz­nych do reali­za­cji rezer­wa­cji i orga­ni­za­cji moje­go uczest­nic­twa w Kon­gre­sie. (zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 roku o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 infor­mu­ję, iż:
-admi­ni­stra­to­rem powyż­szych danych oso­bo­wych jest CENTRUM TELEWIZYJNECHARYZMA” z sie­dzi­ba w Opo­lu, ul. Ple­bi­scy­to­wa 90.
-dane oso­bo­we są dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do prze­twa­rza­nia w celu zor­ga­ni­zo­wa­nia poby­tu na Kon­gre­sie Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go w Świ­no­uj­ściu w 2018 r. zgod­nie z Pra­wem Wewnętrz­nym KZRP.
-przy­słu­gu­je pra­wo wglą­du do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych i ich popra­wia­nia, usu­nię­cia danych oso­bo­wych oraz cof­nię­cia zgo­dy.
-dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny do zakoń­cze­nia poby­tu na Kon­gre­sie KZRP w Świ­no­uj­ściu w 2018 r.

Dodaj komentarz