Rejestracja uczestników Kongresu

Wybierz tur­nus na któ­ry chcesz się zare­je­stro­wać (wyma­ga­ne)

Nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Imię (wyma­ga­ne)

Wiek (wyma­ga­ne)

Miej­sco­wość (wyma­ga­ne)

Kraj / Coun­try

Kon­tak­to­wy numer tele­fo­nu (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Ile osób reje­stru­jesz (wyma­ga­ne)

Podaj imio­na, nazwi­ska i wiek pozo­sta­łych osób (wyma­ga­ne jeże­li wybra­no wię­cej niż 1 oso­bę do reje­stra­cji)

Zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie (wyma­ga­ne)

Zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie (wyma­ga­ne)

Kościół/wspólnota (wyma­ga­ne)

Uwa­gi

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHCELU REJESTRACJI NA KONGRES KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO.

Zgod­nie z art.6 ust.1 lit.a Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych poda­nych w niniej­szym for­mu­la­rzu reje­stro­wym.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia
2016 infor­mu­ję, iż:

  • admi­ni­stra­to­rem powyż­szych danych oso­bo­wych jest Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy Komi­sja ds. Kon­fe­ren­cji z sie­dzi­ba w Opo­lu, ul. Ple­bi­scy­to­wa 90.
  • dane oso­bo­we są dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do prze­twa­rza­nia w celu zor­ga­ni­zo­wa­nia poby­tu na Kon­gre­sie Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go w Świ­no­uj­ściu zgod­nie z Pra­wem Wewnętrz­nym KZRP.
  • przy­słu­gu­je pra­wo wglą­du do tre­ści swo­ich danych oso­bo­wych i ich popra­wia­nia, usu­nię­cia danych oso­bo­wych oraz cof­nię­cia zgo­dy.
  • dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny do zakoń­cze­nia poby­tu na Kon­gre­sie KZRP w Świ­no­uj­ściu.