Świadectwa

Poni­żej moż­na prze­czy­tać świa­dec­twa uczest­ni­ków kon­gre­su, jeże­li chcesz dodać świa­dec­two na dole stro­ny znaj­du­je się for­mu­larz. Zachę­ca­my do czy­ta­nia i dzie­le­nia się wła­sny­mi doświad­cze­nia­mi.


 

Kon­gres jest dla mnie…

… skraw­kiem Nie­ba na zie­mi! Kon­gres to naj­lep­szy spo­sób na urlop. Uczta ducho­wa, rodzeń­stwo w Chry­stu­sie, gdzie moż­na lepiej zatan­ko­wać siły i spę­dzić wol­ny czas?

Joan­na, Ham­burg,
Na Kon­gre­sie w Dziw­nów­ku byli­śmy pierw­szy raz. Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni z poby­tu. Roz­kład dnia dobrze zapla­no­wa­ny. Nicze­go za dużo ani za mało. Bogac­two Sło­wa Boże­go, modli­twy i uwiel­bie­nia Pana. Szko­da, że jeden tur­nus trwa tyl­ko 7 dni, bo mie­li­śmy dłu­gą tra­sę, ponad 1000 km w jed­na stro­nę. Pobyt wśród swo­jej tak licz­nej Bożej rodzi­ny to wspa­nia­le prze­ży­cie. Niech Bóg bło­go­sła­wi to dzie­ło i orga­ni­za­to­rów.
Bole­sław i Ludwi­ka — Prze­myśl, Dziw­nó­wek 2012
Dla­cze­go war­to przy­jeż­dżać na Kon­gres?
…ponie­waż kon­gre­sy są zawsze nie­spo­dzian­ką, oka­zją do usły­sze­nia Boże­go gło­su, tak­że relak­sem dla całej rodzi­ny. Kon­gres to cudow­ne naucza­nie, wspa­nia­łe rela­cje, moż­li­wość spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści w życz­li­wej atmos­fe­rze (chór, roz­gryw­ki spor­to­we itp.) Na kon­gre­sie każ­dy ma moż­li­wość dawa­nia i bra­nia.

Ania, Łom­ża, Dziw­nó­wek 2012
W ponie­dzia­łek i wto­rek spo­ty­ka­li­śmy się z przy­ja­ciół­mi i modli­li­śmy się gorą­co o uzdro­wie­nie mojej cór­ki, któ­ra zosta­ła w domu i cięż­ko zacho­ro­wa­ła. W czwar­tek, koło połu­dnia dosta­łam SMS’a: „Powiedz wszyst­kim, że jestem cudow­nie uzdro­wio­na”. Alle­lu­ja! CHWAŁA PANU! Bóg jest ZAWSZE DOBRY! Dzię­ku­ję za ten cudow­ny i wspa­nia­ły czas na Kon­gre­sie.
Sio­stra z Ole­śni­cy,
W cza­sie nabo­żeń­stwa uzdro­wień­cze­go czu­łam nama­cal­nie Bożą moc i wie­rzę, że Pan dotknął się mojej cho­ro­by, z któ­rą wal­czę od wie­lu mie­się­cy.
Mario­la, Kędzie­rzyn – Koź­le,
Dla­cze­go war­to przy­jeż­dżać na Kon­gres?
… ponie­waż jest to bar­dzo dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ny wypo­czy­nek. Nie bra­ku­je mi tu nicze­go, prze­by­wam w oto­cze­niu wspa­nia­łych ludzi, kra­jo­bra­zu, słu­cham Boże­go Sło­wa, mam bar­dzo dobre zakwa­te­ro­wa­nie i wspa­nia­łe wyży­wie­nie, opie­kę ducho­wą.

Moni­ka, Łom­ża,
Kon­gres jest dla mnie…
cza­sem odpo­czyn­ku, a przede wszyst­kim cza­sem, kie­dy Jezus mówił do mnie przez Boże Sło­wo na wykła­dach, nabo­żeń­stwach i w modli­twach. Otrzy­ma­łem pokarm, któ­re­go potrze­bo­wa­łem i szu­ka­łem od wie­lu lat.

Jacek, Krap­ko­wi­ce,
Dla­cze­go war­to przy­jeż­dżać na Kon­gres?
…gdyż moż­na zbli­żyć się do Jezu­sa. Pasto­rzy i kazno­dzie­je prze­ka­zu­ją zdro­wą Ewan­ge­lię, któ­ra kru­szy i prze­mie­nia ser­ce czło­wie­ka. Jadę za rok i bio­rę zna­jo­mych jak Pan da :-)

Jacek, Krap­ko­wi­ce, Dziw­nó­wek 2012
Dla­cze­go war­to przy­jeż­dżać na Kon­gres?
…gdyż są tu wspa­nia­li wykła­dow­cy i kaza­nia, rów­nież pozna­je się wspa­nia­łych ludzi i spo­ty­ka sta­rych przy­ja­ciół. Wido­ki rów­nież są prze­pięk­ne, cały rok cze­kam, by tu przy­je­chać.

Lucy­na, Wie­deń,
Sło­wo, któ­re było gło­szo­ne było wła­śnie dla mnie, dzię­ko­wa­łem Bogu, że poru­sza tema­ty, któ­re ostat­nio były dla mnie wła­śnie pew­nym pro­ble­mem tj. Dobroć Boga, Boże uzdro­wie­nie, Napeł­nie­nie Duchem Świę­tym.
Tomek, Sosno­wiec,
Dla­cze­go war­to przy­jeż­dżać na Kon­gres?
…bo zawsze war­to być tam, gdzie jest Boża obec­ność, gdzie jest zwia­sto­wa­ne wspa­nia­łe Sło­wo Boże, gdzie moż­na się uczyć, wej­rzeć w sie­bie i poku­to­wać.

Gosia,
Dla­cze­go war­to przy­jeż­dżać na Kon­gres?
… bo to wspa­nia­ły czas z BOGIEM i Kościo­łem, wygod­ne miej­sce do wypo­czyn­ku oraz wspa­nia­łe jedze­nie. Mamy tez moż­li­wość spo­tka­nia się z lide­ra­mi kościo­ła, a tak­że naby­cia war­to­ścio­wych ksią­żek i innych nośni­ków lite­ra­tu­ry, muzy­ki i prze­sła­nia dla wie­rzą­cych i nie tyl­ko.

Jacek, Kra­ków,
Kon­gres jet dla mnie…

…spo­tka­niem ludzi wie­rzą­cych z KZ, wspól­ną modli­twą, wspól­nym roz­wa­ża­niem Sło­wa, wspól­nym wypo­czyn­kiem. Kon­gre­sy jed­no­czą Kościół i poma­ga­ją ducho­wo wzra­stać.

Janusz, War­sza­wa,
Dosta­łam wie­le odpo­wie­dzi na spra­wy, na któ­re do tej pory patrzy­łam z innej per­spek­ty­wy.
Moni­ka,
Kon­gres jet dla mnie…
…cza­sem wyci­sze­nia oraz obfi­te­go kar­mie­nia się Sło­wem Bożym.

Jacek, Kra­ków,

Zamieść świadectwo

Chcesz podzie­lić się swo­imi prze­ży­cia­mi i oddać chwa­łę Bogu? Możesz prze­ka­zać swo­je świa­dec­two poprzez poniż­szy for­mu­larz.

Ple­ase fill in the form below to sub­mit your testi­mo­nial
Requ­ired fields are mar­ked *