Ogłoszenie

WAŻNA INFORMACJA

Rejestracja na OBA TURNUSY została zakończona ze względu na brak wolnych miejsc.

Jeśli Pan pozwoli to XXVII Kongres Kościoła Zielonoświątkowego pod hasłem: “POKÓJ ZOSTAWIAM WAM…” (Ew. Jana 14:27)   odbędzie się w dniach:

I Turnus:    22.06 — 29.06. 2024

II Turnus:  29.06 — 6. 07. 2024

Jak zostać uczestnikiem Kongresu?

 • Wybierz ter­min i miejsce zak­wa­terowa­nia (ośrodek lub zak­wa­terowanie we włas­nym zakre­sie).
 • Wypełnij i wyślij for­mu­la­rz zgłoszeniowy on-line, który zna­j­du­je się w zakład­ce “Rejes­trac­ja”.
 • Wpłać ofi­arę rejes­tra­cyjną na kon­to do 7 dni od daty otrzy­ma­nia potwierdzenia rejes­tracji.

Ważne informacje

 • Jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzy­ma­nia od nas potwierdzenia rejes­tracji nie wpłynie na kon­to ofi­ara rejes­tra­cyj­na, rez­erwac­ja zostanie automaty­cznie anu­lowana.
 • Przed wypełnie­niem for­mu­la­rza zgłoszeniowego, zapoz­naj się ze wszys­tki­mi infor­ma­c­ja­mi.
 • Rodziny z dzieć­mi poniżej 4 roku życia win­ny zabrać dla nich własne spanie. Ośrodek nie dys­ponu­je łóżeczka­mi.
 • Doba hotelowa rozpoczy­na się od godz. 17:00. Prosimy o wyrozu­mi­ałość jeśli jak­iś pokój będzie dostęp­ny później, gdyż obsłu­ga ma do posprzą­ta­nia cały duży obiekt.
 • Pier­wsze świad­cze­nie to obi­adoko­lac­ja w sobotę od 16:00 do 19:00.
 • Nabożeńst­wo inau­gu­ra­cyjne niedziela godz. 10:30. (Sob­o­ta po tru­dach podróży to czas na akli­matyza­cję i odpoczynek).
 • Ostat­nie świad­cze­nie to śni­adanie w sobotę.
 • Kon­gres trwa 7 dni ale będzie dużo wol­nego cza­su na pełny relaks z rodz­iną i przy­jaciół­mi.
 • W cenie mamy wstęp wol­ny na basem.