Wszystkie wpisy, których autorem jest Administrator

Ogłoszenie

WAŻNA INFORMACJA

Rejestracja na OBA TURNUSY została zakończona ze względu na brak wolnych miejsc.

Jeśli Pan pozwoli to XXVII Kongres Kościoła Zielonoświątkowego pod hasłem: “POKÓJ ZOSTAWIAM WAM…” (Ew. Jana 14:27)   odbędzie się w dniach:

I Turnus:    22.06 — 29.06. 2024

II Turnus:  29.06 — 6. 07. 2024

Jak zostać uczestnikiem Kongresu?

 • Wybierz ter­min i miejsce zak­wa­terowa­nia (ośrodek lub zak­wa­terowanie we włas­nym zakre­sie).
 • Wypełnij i wyślij for­mu­la­rz zgłoszeniowy on-line, który zna­j­du­je się w zakład­ce “Rejes­trac­ja”.
 • Wpłać ofi­arę rejes­tra­cyjną na kon­to do 7 dni od daty otrzy­ma­nia potwierdzenia rejes­tracji.

Ważne informacje

 • Jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzy­ma­nia od nas potwierdzenia rejes­tracji nie wpłynie na kon­to ofi­ara rejes­tra­cyj­na, rez­erwac­ja zostanie automaty­cznie anu­lowana.
 • Przed wypełnie­niem for­mu­la­rza zgłoszeniowego, zapoz­naj się ze wszys­tki­mi infor­ma­c­ja­mi.
 • Rodziny z dzieć­mi poniżej 4 roku życia win­ny zabrać dla nich własne spanie. Ośrodek nie dys­ponu­je łóżeczka­mi.
 • Doba hotelowa rozpoczy­na się od godz. 17:00. Prosimy o wyrozu­mi­ałość jeśli jak­iś pokój będzie dostęp­ny później, gdyż obsłu­ga ma do posprzą­ta­nia cały duży obiekt.
 • Pier­wsze świad­cze­nie to obi­adoko­lac­ja w sobotę od 16:00 do 19:00.
 • Nabożeńst­wo inau­gu­ra­cyjne niedziela godz. 10:30. (Sob­o­ta po tru­dach podróży to czas na akli­matyza­cję i odpoczynek).
 • Ostat­nie świad­cze­nie to śni­adanie w sobotę.
 • Kon­gres trwa 7 dni ale będzie dużo wol­nego cza­su na pełny relaks z rodz­iną i przy­jaciół­mi.
 • W cenie mamy wstęp wol­ny na basem.