Historia

W cza­sie 20-let­niej his­torii kon­gre­su goś­cil­iśmy w wielu miejs­cach w Polsce:

  • RZEMIEŃ — 1998
  • KRETOWINY — 1999, 2001
  • ZANIEMYŚL — 2000
  • BORKI — 2002, 2003
  • DZIWNÓWEK — 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
  • SZCZYRK — 2010, 2011, 2013, 2014, 2015
  • ŚWINOUJŚCIE — 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

W his­torii kon­gre­sowej doczekaliśmy się już ofic­jal­nych zaręczyn, bło­gosław­ieńst­wa dziec­ka oraz chrz­tu wod­nego. Wiele osób przeżyło prawdzi­we nawróce­nie, a także chrzest Duchem Świę­tym. Każdego roku otrzy­mu­je­my piękne świadect­wa Bożego dzi­ała­nia pod­czas kon­gre­su.

Jeżeli pamię­tasz z kon­gre­su jakąś cieka­wostkę lub z kon­gre­sem wiążesz dobre wspom­nienia i chci­ałbyś się nimi podzielić to zapraszam Cię do wysła­nia krótkiej his­torii na adres: kongres@kongres.kz.pl Naj­ciekawsze his­to­rie będziemy pub­likować w zakład­ce Świadect­wa!

Prze­wod­niczą­cym komisji ds. kon­fer­encji jest Piotr Cieślar, a poprzed­nim prze­wod­niczą­cym był Ryszard Wołkiewicz.

 

Dodaj komentarz