Kontakt

Kon­takt z biu­rem kon­gre­su moż­na nawią­zać poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy na dole stro­ny, adres e-mail lub wysy­ła­jąc list na poda­ny adres pocz­to­wy.

Zachę­ca­my do zamiesz­cza­nia swo­ich rela­cji z Kon­gre­sów, świa­dectw Boże­go dzia­ła­nia oraz słów zachę­ty dla tych któ­rzy jesz­cze nie sko­rzy­sta­li z takiej for­my wypo­czyn­ku.

Kontakt

prezb. Piotr Cie­ślar  600 347 905
Ema­il: kongres@kongres.kz.pl
http://kongres.kz.pl

Konto bankowe kongresu

Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy CTVCHARYZMA
ul. Ple­bi­scy­to­wa 90
45–360 Opo­le
Nr kon­ta: 06 1020 3668 0000 5002 0009 9093

Kod SWIFT: BPKOPLPW — (tyl­ko dla wpłat zagra­nicz­nych)

Formularz kontaktowy

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Wybierz kate­go­rię maila (wyma­ga­ne)

Temat (wyma­ga­ne)

Treść wia­do­mo­ści (wyma­ga­ne)

Prześlij świadectwo

Ple­ase fill in the form below to sub­mit your testi­mo­nial
Requ­ired fields are mar­ked *