Płatności

PŁATNOŚCI:  (1) ofiara rejestracyjna + (2) opłata za pobyt

I. Ofiara rejestracyjna: — płatna na konto podane niżej:

Wysokość ofi­ary rejes­tra­cyjnej zależy od ter­minu zgłoszenia.

Terminy zgłoszeń:

 • do 30 kwiet­nia 2024r.
 • po 1 maja 2024r.
Wiek
do 30 kwietnia
po 1 maja
Dorośli 170 zł 190 zł
Młodzież 13 — 16 lat 140 zł 150 zł
Dzieci 4 — 12 lat 100 zł 110 zł
 • Po 31 maja zgłoszenia będą przyj­mowane jedynie w przy­pad­ku wol­nych miejsc.
 • Rodz­i­com z dwójką i więcej dzieci (w wieku 4–12 lat) przysługu­je 10% zniż­ka ofi­ary rejes­tra­cyjnej.
 • Dzieci do 3 lat włącznie nie korzys­ta­jące ze świad­czeń uczest­niczą w Kon­gre­sie bezpłat­nie.
 • Ofi­ara rejes­tra­cyj­na nie podle­ga zwro­towi.

Prze­jdź do for­mu­la­rza zgłoszeniowego. (akty­wne w momen­cie rozpoczę­cia rejes­tracji)

II. Zakwaterowanie i wyżywienie: — płatne na miejscu podczas rejestracji

C E N N I K  PAKIETOWY

kto Noc­leg + HB (ŚNIADANIE, obi­adoKO­LAC­JA)
Dorośli 1250,00 zł/pakiet
Młodzież w wieku 13 — 16 lat 850,00 zł/pakiet
Dzieci w wieku 4 — 12 lat 600,00 zł/pakiet
Dzieci do 3 roku życie nie korzys­ta­jące ze świad­czeń bezpłat­nie
Zwierzęta domowe:   opłata za psa / kota:  — 30 zł/dobę.
Basen:  korzystanie z basen bezpłatnie.
Parking:  parking całodobowy nie strzeżony:  — 150 zł/tydzień
Opłata miejscowa:  —  6,20 zł/dobę

Płatność na konto:

Ofi­ary rejes­tra­cyjne należy wpła­cać na kon­to:

Koś­ciół Zielonoświątkowy CTVCHARYZMA
I PKO BP w Opolu
Nr kon­ta: 06 1020 3668 0000 5002 0009 9093
Kod SWIFT: BPKOPLPW — (tylko dla wpłat zagranicznych)

 • W tytule przelewu proszę koniecznie podać: IMIĘ I NAZWISKO oso­by (osób) których ofi­ara rejes­tra­cyj­na doty­czy oraz NUMER REJESTRACJI!
  np.:  “Jan Kowal­s­ki, nr rejes­tracji 0001
 • Numer rejes­tracji otrzy­masz w mailu potwierdza­ją­cym przyję­cie zgłosze­nie.
 • Ter­min wpłaty wynosi 7 dni roboczych od daty otrzy­ma­nia od nas potwierdzenia rejes­tracji.

Jeśli w tym ter­minie ofi­ara nie wpłynie na podane kon­to, rejes­trac­ja zostanie anu­lowana. Chcąc powró­cić na listę uczest­ników należy ponown­ie wypełnić for­mu­la­rz zgłoszeniowy i dokon­ać wpłaty. W razie wąt­pli­woś­ci prosimy o kon­takt.