Płatności

PŁATNOŚCI:  (1) ofiara rejestracyjna + (2) opłata za pobyt

I. Ofiara rejestracyjna: — płatna na konto podane niżej:

Wyso­kość ofia­ry reje­stra­cyj­nej zale­ży od ter­mi­nu zgło­sze­nia.

Terminy zgłoszeń:

 • do 30 kwiet­nia 2023r.
 • po 1 maja 2023r.
Wiek
do 30 kwietnia
po 1 maja
Doro­śli 150 zł 170 zł
Mło­dzież 13 — 16 lat 110 zł 120 zł
Dzie­ci 4 — 12 lat 80 zł 90 zł
 • Po 31 maja zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne jedy­nie w przy­pad­ku wol­nych miejsc.
 • Rodzi­com z dwój­ką i wię­cej dzie­ci (w wie­ku 4–12 lat) przy­słu­gu­je 10% zniż­ka ofia­ry reje­stra­cyj­nej.
 • Dzie­ci do 3 lat włącz­nie nie korzy­sta­ją­ce ze świad­czeń uczest­ni­czą w Kon­gre­sie bez­płat­nie.
 • Ofia­ra reje­stra­cyj­na nie pod­le­ga zwro­to­wi.

Przejdź do for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go. (aktyw­ne w momen­cie roz­po­czę­cia reje­stra­cji)

II. Zakwaterowanie i wyżywienie: — płatne na miejscu podczas rejestracji

C E N N I K  PAKIETOWY

kto Noc­leg + HB (ŚNIADANIE, obia­do­KO­LA­CJA)
Doro­śli 1150,00 zł/pakiet
Mło­dzież w wie­ku 13 — 16 lat 800,00 zł/pakiet
Dzie­ci w wie­ku 4 — 12 lat 575,00 zł/pakiet
Dzie­ci do 3 roku życie nie korzy­sta­ją­ce ze świad­czeń bez­płat­nie
   
Zwierzęta domowe:   opłata za psa / kota:  — 40 zł/dobę.
Basen:  korzystanie z basen bezpłatnie.
Parking:  parking całodobowy nie strzeżony:  — 150 zł/tydzień
Opłata miejscowa:  —  5,40 zł/dobę

Płatność na konto:

Ofia­ry reje­stra­cyj­ne nale­ży wpła­cać na kon­to:

Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy CTVCHARYZMA
I PKO BP w Opo­lu
Nr kon­ta: 06 1020 3668 0000 5002 0009 9093
Kod SWIFT: BPKOPLPW — (tyl­ko dla wpłat zagra­nicz­nych)

 • W tytu­le prze­le­wu pro­szę koniecz­nie podać: IMIĘ I NAZWISKO oso­by (osób) któ­rych ofia­ra reje­stra­cyj­na doty­czy oraz NUMER REJESTRACJI!
  np.:  “Jan Kowal­ski, nr reje­stra­cji 0001
 • Numer reje­stra­cji otrzy­masz w mailu potwier­dza­ją­cym przy­ję­cie zgło­sze­nie.
 • Ter­min wpła­ty wyno­si 7 dni robo­czych od daty otrzy­ma­nia od nas potwier­dze­nia reje­stra­cji.

Jeśli w tym ter­mi­nie ofia­ra nie wpły­nie na poda­ne kon­to, reje­stra­cja zosta­nie anu­lo­wa­na. Chcąc powró­cić na listę uczest­ni­ków nale­ży ponow­nie wypeł­nić for­mu­larz zgło­sze­nio­wy i doko­nać wpła­ty. W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt.