Informacje ogólne

Ważne informacje przed zgłoszeniem się na Kongres.

Przed wypeł­nie­niem for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go pro­szę dokład­nie prze­czy­tać poniż­sze infor­ma­cje, któ­re doty­czą obu tur­nu­sów Kon­gre­su. 

Pod­czas reje­stra­cji nale­ży zwró­cić uwa­gę czy wypeł­nia­my for­mu­larz na wła­ści­wy TURNUS.

Warun­kiem zare­zer­wo­wa­nia miej­sca w ośrod­ku jest przy­sła­nie zgło­sze­nia — for­mu­la­rza z naszej stro­ny i wpła­ce­nie ofia­ry reje­stra­cyj­nej w cią­gu 7 dni na kon­to poda­ne w zakład­ce: Kon­takt

Jeśli w cią­gu 7 dni od daty otrzy­ma­nia od nas potwier­dze­nia reje­stra­cji nie wpły­nie na kon­to ofia­ra reje­stra­cyj­na, rezer­wa­cja zosta­nie auto­ma­tycz­nie usu­nię­ta.

Uczest­ni­kiem Kon­gre­su jest każ­da oso­ba, któ­ra zare­je­stro­wa­ła się, wpła­ci­ła ofia­rę reje­stra­cyj­ną i otrzy­ma­ła iden­ty­fi­ka­tor. Oso­by bez iden­ty­fi­ka­to­ra nie będą mogły brać udzia­łu w Kon­gre­sie.

Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na, o przy­ję­ciu decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.

Ze wzglę­du na duże zain­te­re­so­wa­nie kon­gre­sem nie prze­wi­du­je­my, aby oso­by z pierw­sze­go tur­nu­su zgła­sza­ły się rów­nież na dru­gi tur­nus!

Oso­by, któ­re chcą być na Kon­gre­sie jeden lub kil­ka dni muszą tak­że zare­je­stro­wać się i uiścić ofia­rę reje­stra­cyj­ną 30 zł za każ­dy dzień.

Przy doko­ny­wa­niu wpła­ty ofia­ry reje­stra­cyj­nej pro­si­my o dokład­ne napi­sa­nie, kogo wpła­ta doty­czy!

Zajęcia dla dzieci:

W trak­cie trwa­nia sesji wykła­do­wych oraz nabo­żeństw pro­wa­dzo­ne będą zaję­cia dla dzie­ci w wie­ku 4 — 12 lat. Rodzi­ce mogą zosta­wić swo­je pocie­chy pod dobrą i spraw­dzo­ną opie­ką kate­che­tek i ich pomoc­ni­ków. Jest to bar­dzo cie­ka­wy i kre­atyw­ny czas dla dzie­ci. W ten spo­sób rodzi­ce mogą spo­koj­nie sku­pić się na wykła­dach pod­czas gdy ich pocie­chy świet­nie się bawią. Zachę­ca­my wszyst­kich rodzi­ców do sko­rzy­sta­nia z tej ofer­ty i posy­ła­nia swo­ich dzie­ci na zaję­cia spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wa­ne!

Zajęcia dla młodzieży:

Pod­czas sesji wykła­do­wych pro­wa­dzo­ne będą zaję­cia dla mło­dzie­ży 13–15 lat.

O ośrodku:

Ośro­dek ORWGRAAL” poło­żo­ny jest w cichej i spo­koj­nej czę­ści Świ­no­uj­ścia naprze­ciw­ko sosno­we­go lasu w odle­gło­ści ok. 450 metrów od morza i ok. 300 metrów od gra­ni­cy nie­miec­kiej. Do dys­po­zy­cji mamy poko­je 2 i 3 oso­bo­we w trzech budyn­kach. Na tere­nie ośrod­ka znaj­du­je się ogród z ławecz­ka­mi, plac zabaw dla dzie­ci, boisko do siat­ków­ki oraz alta­na z gril­lem.

 • Wszyst­kie poko­je hote­lo­we wypo­sa­żo­ne są w peł­ny węzeł sani­tar­ny.
 • W poko­jach nie ma moż­li­wo­ści goto­wa­nia posił­ków.
 • Opła­tę za noc­le­gi i wyży­wie­nie każ­dy wpła­ca bez­po­śred­nio w recep­cji ośrod­ka w dniu przy­jaz­du gotów­ką, lub kar­tą płat­ni­czą.
 • Przy obiek­cie znaj­du­je się par­king nie strze­żo­ny – dodat­ko­wo płat­ny.
 • ORW GRAAL nie dys­po­nu­je łóżecz­ka­mi dla malu­chów.

Adres ośrodka:

Ośro­dek ORW „Gra­al”
ul. Bał­tyc­ka 8
72–600 Świ­no­uj­ście
www.graal.swinoujscie.pl
tel. (+48) 91 321 0435
fax. (+48) 91 321 0437

Atrakcje w okolicy:

 • Pięk­ne ścież­ki rowe­ro­we
 • Spa­ce­ry w par­ku
 • Sze­ro­ka piasz­czy­sta pla­ża
 • Kąpiel w morzu itp.

Co robić po przyjeździe?

 • Zamel­do­wać się w recep­cji ośrod­ka i doko­nać opła­ty za pobyt, wyży­wie­nie i par­king oraz pobrać klucz do poko­ju.
 • Doba hote­lo­wa roz­po­czy­na się o godz. 16:00.
 • W recep­cji kon­gre­so­wej nale­ży ode­brać iden­ty­fi­ka­tor oraz mate­ria­ły kon­gre­so­we.
 • W dniu roz­po­czę­cia kon­gre­su recep­cja kon­gre­so­wa będzie czyn­na od godzi­ny 13:00.
 • Ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo uczest­ni­ków, przez cały czas poby­tu na kon­gre­sie nale­ży nosić iden­ty­fi­ka­tor. Oso­by bez iden­ty­fi­ka­to­rów nie będą mogły brać udzia­łu w kon­gre­sie.
 • Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną pojem­ność sali kon­fe­ren­cyj­nej oso­by nie zgło­szo­ne i nie zare­je­stro­wa­ne w Ośrod­ku nie będą mogły brać udzia­łu w Kon­gre­sie.