Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie

 XXIII Kongres Kościoła pod hasłem: BARDZIEJ BŁOGOSŁAWIONE JEST…” odbędzie się w ORW GRAAL w Świnoujściu.

Modlimy się, aby dobry Bóg uzdrowił nasz kraj od koronawirusa i z ufnością oczekujemy na spotkanie latem na kongresie.

Wszystko wskazuje na to, że część ograniczeń wprowadzonych z powodu Covid-19 będzie obowiązywać także w lipcu dlatego będziemy musieli dostosować program kongresu do obowiązujących przepisów. Jeśli nie zostaną przez Rząd wprowadzone inne zasady, uprzejmie informujemy o zmianach w stosunku do lat poprzednich:

  • W tym roku zajęć katechetycznych (szkółek) dla dzieci nie będzie.

I Turnus:   28.06 — 4.07.2020

II Turnus:  5.07 — 11.07.2020

Jak zostać uczestnikiem Kongresu?

  • Wybierz ter­min i miej­sce.
  • Wypeł­nij i wyślij for­mu­larz zgło­sze­nio­wy on-line, któ­ry znaj­du­je się w zakład­ce “Reje­stra­cja”.
  • Wpłać ofia­rę reje­stra­cyj­ną na kon­to do 7 dni od daty otrzy­ma­nia potwier­dze­nia reje­stra­cji.

Ważne informacje

  • Jeśli w cią­gu 7 dni od daty otrzy­ma­nia od nas potwier­dze­nia reje­stra­cji nie wpły­nie na kon­to ofia­ra reje­stra­cyj­na, rezer­wa­cja zosta­nie auto­ma­tycz­nie anu­lo­wa­na.
  • Przed wypeł­nie­niem for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, zapo­znaj się ze wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi.
  • Rodzi­ny z dzieć­mi poni­żej 4 roku życia win­ny zabrać dla nich wła­sne spa­nie. Ośro­dek nie dys­po­nu­je łożecz­ka­mi.