Mówcy

ŚWINOUJŚCIE:

1. Bp Marek Kamiń­ski — Pre­zbi­ter Naczel­ny Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go w Pol­sce

Nawró­cił się i został ochrzczo­ny w 1979 r. w Słup­sku; ordy­no­wa­ny na pre­zbi­te­ra w 1996 r. Jest absol­wen­tem Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej. Od począt­ku służ­by w Koście­le zwią­za­ny ze zbo­rem w Kosza­li­nie, gdzie został ordy­no­wa­ny na dia­ko­na (1989), a w następ­nym roku objął urząd pasto­ra. Kazno­dzie­ja i wykła­dow­ca na ogól­no­pol­skich zlo­tach mło­dzie­ży, kon­gre­sach i kon­fe­ren­cjach kościel­nych. Prze­wod­ni­czą­cy cyklicz­nych kon­fe­ren­cji „Bra­ter­stwo ponad gra­ni­ca­mi”- ini­cja­ty­wy krze­wią­cej współ­pra­cę mię­dzy Kościo­ła­mi zie­lo­no­świąt­ko­wy­mi z Euro­py Wschod­niej i Zachod­niej. Rodzi­na: żona Ewa, syno­wie Benia­min i Noe.

2. Leszek Mocha

Pastor i wie­lo­let­ni wykła­dow­ca i ewan­ge­li­sta Kon­gre­sów KZ, czło­nek NRK odpo­wie­dzial­ny za Misje i Ewan­ge­li­za­cje. Usłu­gu­je z pasją inspi­ru­jąc do życia w Mocy Ducha Świę­te­go.
Jest pasto­rem zbo­ru w Jastrzę­biu Zdro­ju, oraz zapra­sza­nym kazno­dzie­ją do usłu­gi w kra­ju a tak­że zagra­ni­cą. Jego pasja jest misja w Indiach. Odwie­dził Indie czte­ry razy, usłu­gi­wał na ewan­ge­li­za­cjach i kon­fe­ren­cjach dla pasto­rów. Bóg uży­wa go w Darach Ducha Świę­te­go oraz  w modli­twie o cho­rych.
Rodzi­na: Żona Mał­go­rza­ta oraz dwie cór­ki, Kami­la i Oli­wia.
 
 

3. Mariusz Musz­czyń­ski

Powo­li dora­sta­ją­cy mąż, dum­ny ojciec czwór­ki dzie­ci, nie­po­rad­ny ogrod­ni­k, pasjo­na­t ksią­żek, sta­rych zegar­ków, sau­ny. Nie­co naiw­ny pasto­r, przy­ja­cie­l każ­dego, kto zakła­da nowe kościo­ły. Men­tor mło­dych pasto­rów. W służ­bie od 27 lat, od począt­ku zaan­ga­żo­wa­ny w przy­wódz­two, zakła­da­nie kościo­łów i służ­bę pastor­ską. Pastor Kościo­ła “Osto­ja” w Opo­lu, Dyrek­tor Misji Kra­jo­wej KZ, wykła­dow­ca semi­na­ryj­ny, blo­ger i pisarz. W służ­bie kła­dzie nacisk na zachę­tę, łaskę i wypo­sa­ża­nie nowych poko­leń przy­wód­ców. Wie­rzy w przy­ja­ciel­skie rela­cje i pra­cę zespo­ło­wą.

4. Tomasz Ropiej­ko

Swo­je życie zawie­rzył Bogu w szko­le śred­niej w 1984 r. Bli­sko rok póź­niej przy­jął chrzest wia­ry. Ordy­no­wa­ny na dia­ko­na w 1991 r., a na pre­zbi­te­ra w 1999 r. Jego macie­rzy­stą spo­łecz­no­ścią jest zbór Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go Radość Życia w Gdań­sku, przy ul. Meno­ni­tów, gdzie był lide­rem, a potem, przez 11 lat, II pasto­rem. W 2005 r. prze­jął opie­kę nad zbo­rem jako Pastor. W latach 1997–2000 pro­wa­dził Okrę­go­wą Szko­łę Misyj­ną, któ­ra wspie­ra­ła zakła­da­nie nowych zbo­rów. Jest absol­wen­tem War­szaw­skie­go Semi­na­rium Teo­lo­gicz­ne­go oraz Mat­ter­sey Hall Gra­du­ate Scho­ol (Ban­gor Uni­ver­si­ty). Od 2000 roku przez 16 lat peł­nił służ­bę w Pre­zy­dium NRK. Jest mężem Nan­cy i ojcem dwój­ki nasto­lat­ków: Mate­usza i Ani­ty. Jego pasją jest zachę­ca­nie ludzi do nie­prze­cięt­ne­go życia z Jezu­sem i wywie­ra­nia Boże­go wpły­wu na ota­cza­ją­cy nas świat. 

5. Sła­wek Jagie­ła

Pastor KZ Kana­an w Ole­śnie, współ­twór­ca kościo­ła onli­ne oraz twór­ca pro­jek­tu zakła­da­nia Kościo­łów (700 miast). Czło­nek Pre­zy­dium Naczel­nej Rady Kościo­ła. Ojciec trój­ki i dzie­ci (Tymo­te­usz, Mag­da­le­na, Filip) i mąż jed­nej żony (Kry­sty­na).

6. Woj­ciech Try­bek

Nawró­cił się w 1988 roku. Został ochrzczo­ny w 1989 roku w Kętrzy­nie. Ordy­no­wa­ny na dia­ko­na w 1994 roku a następ­nie na pre­zbi­te­ra w 2004. Jest absol­wen­tem Wydzia­łu Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Rodzi­na: żona Danu­ta i syn Okta­wian.

Prze­bieg służ­by: pastor Zbo­ru w Giżyc­ku (1992 – nadal). Od 2008 roku czło­nek Naczel­nej Rady Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go. 

 

 

Dodaj komentarz