Mówcy

ŚWINOUJŚCIE 2022:

1. Marek Kamiń­ski — biskup Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go w Pol­sce (od roku 2008), absol­went Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie, dok­tor nauk teo­lo­gicz­nych.
Uro­dził się w rodzi­nie zie­lo­no­świąt­ko­wej, uczest­ni­cząc od dziec­ka w życiu ducho­wym Zbo­ru w Słup­sku. W roku 1979 doświad­czył nawró­ce­nia, został ochrzczo­ny Duchem Świę­tym i przy­jął chrzest wia­ry. Po ukoń­cze­niu szko­ły śred­niej, w roku 1983, roz­po­czął stu­dia na Wydzia­le Teo­lo­gii Ewan­ge­lic­kiej w Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie. Stu­dia ukoń­czył w roku 1989, uzy­sku­jąc tytuł magi­stra. Po zakoń­cze­niu stu­diów peł­nił służ­bę pasto­ra Zbo­ru w Kosza­li­nie (1989−2009). Rów­no­le­gle do służ­by pastor­skiej roz­wi­ja­ła się jego aktyw­ność wykła­dow­cy pod­czas chrze­ści­jań­skich kon­fe­ren­cji zarów­no w kra­ju jak i za gra­ni­cą, co mia­ło duży wpływ na póź­niej­szy roz­wój jego służ­by.

W latach 2004–2008 peł­nił urząd Zastęp­cy Pre­zbi­te­ra Naczel­ne­go u boku bpa Mie­czy­sła­wa Czaj­ko.  W roku 2008 został powo­ła­ny przez Synod Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go na urząd Pre­zbi­te­ra Naczel­ne­go — Bisku­pa Kościo­ła. Urząd ten peł­ni do dnia dzi­siej­sze­go.

W roku 2011, po stu­diach dok­to­ranc­kich w Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie, uzy­skał tytuł dok­to­ra nauk teo­lo­gicz­nych. Tytuł jego dyser­ta­cji dok­tor­skiej brzmiał: „Kościół Zie­lo­no­świąt­ko­wy w latach 1988–2008. Stu­dium histo­rycz­no-ustro­jo­we”. Kon­ty­nu­acja jego dzia­łal­no­ści nauko­wo-dydak­tycz­nej pole­ga na pro­wa­dze­niu wykła­dów na Wyż­szej Szko­le Teo­lo­gicz­no-Spo­łecz­nej w War­sza­wie oraz udzia­le w kon­fe­ren­cjach nauko­wych w kra­ju i za gra­ni­cą.

Biskup Kamiń­ski jest cenio­nym przed­sta­wi­cie­lem świa­to­we­go ruchu zie­lo­no­świąt­ko­we­go. W latach 2015–2017 peł­nił funk­cję Pre­zy­den­ta Mię­dzy­na­ro­do­wej Spo­łecz­no­ści Chrze­ści­jan Wia­ry Ewan­ge­licz­nej. Od roku 2012 do chwi­li obec­nej jest człon­kiem Exe­cu­ti­ve Com­mit­tee of the World Assem­blies of God. W Euro­pie od roku 2015 peł­ni funk­cję Wice­prze­wod­ni­czą­ce­go Euro­pej­skiej Spo­łecz­no­ści Zie­lo­no­świąt­ko­wej (Pen­te­co­stal Euro­pe­an Fel­low­ship).

2. Leszek Mocha
Leszek Mocha, lat 60, absol­went The Inter­na­tio­nal Biblie Tra­ining Insti­tu­te w Bur­gess Hill  (Anglia). Duchow­ny Kościo­ła, ordy­no­wa­ny na pre­zbi­te­ra w roku 1988 przez prezb. Micha­ła Hydzi­ka, ówcze­sne­go zwierzch­ni­ka pol­skich zie­lo­no­świąt­kow­ców i oso­bi­ste­go men­to­ra, w asy­ście prezb. Grze­go­rza Ilczu­ka i Maria­na Suskie­go.

Pastor Zbo­ru „ Oaza” w Jastrzę­biu Zdro­ju (od 1987), dyrek­tor Misji Kra­jo­wej (1987 – 2000),  prezb. okrę­go­wy okrę­gu połu­dnio­we­go, a tym samym czło­nek naczel­nej rady kościo­ła (2004 – 2008). Przez osta­nie 12 lat czło­nek PNRK. Obec­nie roz­po­czął pią­tą kaden­cję w Radzie Kościo­ła, nale­ży więc od wie­lu lat do ści­słe­go kie­row­nic­twa Kościo­ła.

Z powo­ła­nia ewan­ge­li­sta, usłu­gu­je na ewan­ge­li­za­cjach i w naszym w kra­ju, i na wie­lu kon­ty­nen­tach. Jest rów­nież cenio­nym pasto­rem nie tyl­ko w lokal­nej wspól­no­cie, a tak­że nauczy­cie­lem, wykła­dow­cą  Kra­kow­skie­go Semi­na­rium Biblij­ne­go oraz Semi­na­rium Teo­lo­gicz­ne­go w Ustro­niu. Mimo róż­nych form posłu­gi, głów­ne powo­ła­nie jest zauwa­żal­ne bez tru­du. Jak powie­dział kie­dyś jeden z jego przy­ja­ciół, zawsze koń­czy jako ewan­ge­li­sta.

Mot­tem życia, a tym samym zwia­sto­wa­nia jest Sło­wo: „ On swą potęż­ną, dzia­ła­ją­cą w nas mocą, jest w sta­nie uczy­nić o wie­le wię­cej niż to, co Go pro­si­my lub co jeste­śmy w sta­nie sobie wyobra­zić.” (Ef 3, 20). Wyni­ka stąd jego tro­ska o gło­sze­nie Ewan­ge­lii wśród zna­ków i cudów, a w cen­trum naucza­nia — Oso­ba Ducha Świę­te­go. Zachę­ca więc chrze­ści­jan, aby modli­li się o napeł­nie­nie Mocą, wie­rzy bowiem, że do każ­de­go wie­rzą­ce­go skie­ro­wa­na jest ta obiet­ni­ca.

Od 2010 roku jest zaan­ga­żo­wa­ny misyj­nie  w Indiach. Odwie­dził ten kraj już dzie­sięć razy, usłu­gu­jąc na ewan­ge­li­za­cjach oraz na kon­fe­ren­cjach pasto­rów i lide­rów. Zabie­ga o środ­ki na wspie­ra­nie sie­rot i rodzin pastor­skich. Był ini­cja­to­rem wybu­do­wa­nia dwóch sie­ro­ciń­ców „Betez­da” w tym pań­stwie.

Leszek Mocha od począt­ku słu­ży wraz z żoną Mał­go­rza­tą, z domu Hydzik, któ­ra jest odpo­wie­dzial­na za życie muzycz­ne w „Oazie”. Mają dwie peł­no­let­nie cór­ki — Kami­lę i Oli­wię.

W wol­nych chwi­lach słu­cha muzy­ki, spo­ro czy­ta, pasjo­nu­je się pił­ką noż­ną, lubi też dobry film.

3. Domi­nik Jawor­ski 

Pastor Beta­nii Szcze­cin, rewi­ta­li­zo­wa­ne­go kościo­ła wie­lo­po­ko­le­nio­we­go, gdzie słu­ży od 2001 roku. Cenio­ny wśród pasto­rów i kocha­ny przez ludzi. Stra­teg i prak­tyk. Jego zami­ło­wa­nie do anga­żo­wa­nia Kościo­ła w misję i pra­cę spo­łecz­ną zaowo­co­wa­ło wie­lo­ma prak­tycz­ny­mi pro­jek­ta­mi mają­cy­mi wpływ na życie wie­lu osób w kra­ju i poza jego gra­ni­ca­mi.

4. Sła­wo­mir Jagie­ła
Jest pasto­rem Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go Kana­an w Ole­śnie, któ­ry wraz z żoną Kry­sty­ną roz­po­czę­li zakła­dać w 2005 roku oraz dyrek­to­rem pro­jek­tu zakła­da­nia zbo­rów „700 miast”. Cha­ry­zma­tycz­ny  lider i przy­wód­ca, któ­re­go marze­niem jest widzieć powsta­ją­ce ewan­ge­licz­ne wspól­no­ty gło­szą­ce Ewan­ge­lię i prze­mie­nia­ją­ce obli­cze Pol­ski. Ojciec Tymo­te­usza, Mag­da­le­ny i Fili­pa.

5. Krzysz­tof Fla­sza
U
rodzo­ny w 1974 roku w Bia­łym­sto­ku, od 30 lat nawró­co­ny. Szczę­śli­wy mąż Arle­ty, odpo­wie­dzial­ny ojciec dwój­ki córek: Noemi i Leny, od 17 lat pastor zbo­ru Dobra Nowi­na w Bia­łym­sto­ku. Pre­zbi­ter Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go. Zako­cha­ny w Jezu­sie i Jego lokal­nym Koście­le. Powo­ła­ny, by przy­go­to­wy­wać świę­tych do dzie­ła posłu­gi­wa­nia. Odda­ny wizji by w woje­wódz­twie pod­la­skim powsta­ło jak naj­wię­cej lokal­nych zbo­rów.

 

6. L

7. M

 

Dodaj komentarz