Mówcy

ŚWINOUJŚCIE 2019:

1. Bp Marek Kamiń­ski — Pre­zbi­ter Naczel­ny Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go w Pol­sce

Nawró­cił się i został ochrzczo­ny w 1979 r. w Słup­sku; ordy­no­wa­ny na pre­zbi­te­ra w 1996 r. Jest absol­wen­tem Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej. Od począt­ku służ­by w Koście­le zwią­za­ny ze zbo­rem w Kosza­li­nie, gdzie został ordy­no­wa­ny na dia­ko­na (1989), a w następ­nym roku objął urząd pasto­ra. Kazno­dzie­ja i wykła­dow­ca na ogól­no­pol­skich zlo­tach mło­dzie­ży, kon­gre­sach i kon­fe­ren­cjach kościel­nych. Prze­wod­ni­czą­cy cyklicz­nych kon­fe­ren­cji „Bra­ter­stwo ponad gra­ni­ca­mi”- ini­cja­ty­wy krze­wią­cej współ­pra­cę mię­dzy Kościo­ła­mi zie­lo­no­świąt­ko­wy­mi z Euro­py Wschod­niej i Zachod­niej. Rodzi­na: żona Ewa, syno­wie Benia­min i Noe.

2. Leszek i Mał­go­rza­ta Mocha

Pastor i wie­lo­let­ni wykła­dow­ca i ewan­ge­li­sta Kon­gre­sów KZ, czło­nek NRK odpo­wie­dzial­ny za Misje i Ewan­ge­li­za­cje. Usłu­gu­je z pasją inspi­ru­jąc do życia w Mocy Ducha Świę­te­go.
Jest pasto­rem zbo­ru w Jastrzę­biu Zdro­ju, oraz zapra­sza­nym kazno­dzie­ją do usłu­gi w kra­ju a tak­że zagra­ni­cą. Jego pasja jest misja w Indiach. Odwie­dził Indie czte­ry razy, usłu­gi­wał na ewan­ge­li­za­cjach i kon­fe­ren­cjach dla pasto­rów. Bóg uży­wa go w Darach Ducha Świę­te­go oraz  w modli­twie o cho­rych.
Rodzi­na: Żona Mał­go­rza­ta oraz dwie cór­ki, Kami­la i Oli­wia.
 

3. Woj­ciech Gajew­ski

od 28 lat pastor Zbo­ru Chry­stu­sa Zba­wi­cie­la we From­bor­ku, małym mia­stecz­ku na War­mii. Jest histo­ry­kiem zarów­no z pasji, jak i z wykształ­ce­nia. Zawo­do­wo zwią­za­ny z Uni­wer­sy­te­tem Gdań­skim. Spe­cja­li­zu­je się w histo­rii sta­ro­żyt­nej, histo­rii Kościo­ła, spo­łecz­no-reli­gij­nych aspek­tach wcze­sne­go Impe­rium Rzym­skie­go, rela­cjach chrze­ści­jań­stwa i juda­izmu okre­su tzw. dru­giej Świą­ty­ni, pro­ble­ma­ty­ce rodzi­ny i domo­stwa w kul­tu­rze anty­ku oraz w histo­rii ruchu pen­te­ko­stal­ne­go.

Autor kil­ku mono­gra­fii, m.in. Cha­ry­zmat, urząd, hie­rar­chia [2010], Ekkle­sia a oikos w epo­ce Nowe­go Testa­men­tu. Kościół w świe­tle antycz­ne­go domo­stwa [2013], współ­au­tor wie­lu opra­co­wań zbio­ro­wych, m.in. Disci­pli­na arca­ni w chrze­ści­jań­stwie [2015], Grzech i dys­cy­pli­na w Koście­le antycz­nym[2015], oraz ponad sześć­dzie­się­ciu arty­ku­łów nauko­wych.

Mąż [Ali­cja], ojciec [Mate­usz, Szy­mon  i Kor­ne­lia] i dzia­dek (Emi­lia].

4. Sła­wek Jagie­ła

Pastor KZ Kana­an w Ole­śnie, współ­twór­ca kościo­ła onli­ne oraz twór­ca pro­jek­tu zakła­da­nia Kościo­łów (700 miast). Czło­nek Pre­zy­dium Naczel­nej Rady Kościo­ła. Ojciec trój­ki i dzie­ci (Tymo­te­usz, Mag­da­le­na, Filip) i mąż jed­nej żony (Kry­sty­na).

5. Marek Ciak

Pastor kościo­ła w Goł­da­pi, ewan­ge­li­sta, zało­ży­ciel wie­lu zbo­rów, któ­re cały czas roz­wi­ja­ją się i rosną. Mąż jed­nej żony (Iwo­na) i ojciec dwój­ki dzie­ci. 

Ma wiel­kie ser­ce dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Razem z żoną od lat orga­ni­zu­ją obo­zy let­nie i zimo­we. 

Opty­mi­sta jakich mało i czło­wiek, któ­ry wie, że W BOGU JEST WIĘCEJ!

6. Krzysz­tof i Jolan­ta Haw­rus

Krzysz­tof ma 56 lat, od 14 lat jest pasto­rem zbo­ru KZ “Chrze­ści­jań­ska Spo­łecz­ność” w Suwał­kach. Od 28 lat jest mężem Jolan­ty, z któ­rą wspól­nie słu­ży w Koście­le. Ma dwo­je doro­słych już dzie­ci, syna Mate­usza i cór­kę Elż­bie­tę. Od 2016 r. peł­ni funk­cję Pre­zbi­te­ra Okrę­go­we­go Okrę­gu Pół­noc­ne­go KZ. Z zawo­du jest stra­ża­kiem.

 

 

 

Dodaj komentarz