Mówcy

ŚWINOUJŚCIE 2020:

1. Bp Marek Kamiń­ski — Pre­zbi­ter Naczel­ny Kościo­ła Zie­lo­no­świąt­ko­we­go w Pol­sce

Nawró­cił się i został ochrzczo­ny w 1979 r. w Słup­sku; ordy­no­wa­ny na pre­zbi­te­ra w 1996 r. Jest absol­wen­tem Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej. Od począt­ku służ­by w Koście­le zwią­za­ny ze zbo­rem w Kosza­li­nie, gdzie został ordy­no­wa­ny na dia­ko­na (1989), a w następ­nym roku objął urząd pasto­ra. Kazno­dzie­ja i wykła­dow­ca na ogól­no­pol­skich zlo­tach mło­dzie­ży, kon­gre­sach i kon­fe­ren­cjach kościel­nych. Prze­wod­ni­czą­cy cyklicz­nych kon­fe­ren­cji „Bra­ter­stwo ponad gra­ni­ca­mi”- ini­cja­ty­wy krze­wią­cej współ­pra­cę mię­dzy Kościo­ła­mi zie­lo­no­świąt­ko­wy­mi z Euro­py Wschod­niej i Zachod­niej. Rodzi­na: żona Ewa, syno­wie Benia­min i Noe.

2. Leszek i Mał­go­rza­ta Mocha

Pastor i wie­lo­let­ni wykła­dow­ca i ewan­ge­li­sta Kon­gre­sów KZ, czło­nek NRK odpo­wie­dzial­ny za Misje i Ewan­ge­li­za­cje. Usłu­gu­je z pasją inspi­ru­jąc do życia w Mocy Ducha Świę­te­go.
Jest pasto­rem zbo­ru w Jastrzę­biu Zdro­ju, oraz zapra­sza­nym kazno­dzie­ją do usłu­gi w kra­ju a tak­że zagra­ni­cą. Jego pasja jest misja w Indiach. Odwie­dził Indie czte­ry razy, usłu­gi­wał na ewan­ge­li­za­cjach i kon­fe­ren­cjach dla pasto­rów. Bóg uży­wa go w Darach Ducha Świę­te­go oraz  w modli­twie o cho­rych.
Rodzi­na: Żona Mał­go­rza­ta oraz dwie cór­ki, Kami­la i Oli­wia.
 

3. Woj­ciech Try­bek

 

4. Sła­wek Jagie­ła

Pastor KZ Kana­an w Ole­śnie, współ­twór­ca kościo­ła onli­ne oraz twór­ca pro­jek­tu zakła­da­nia Kościo­łów (700 miast). Czło­nek Pre­zy­dium Naczel­nej Rady Kościo­ła. Ojciec trój­ki i dzie­ci (Tymo­te­usz, Mag­da­le­na, Filip) i mąż jed­nej żony (Kry­sty­na).

5. Tomasz Wojsz­czyk

Nawró­cił się 32 lata temu i od tam­te­go cza­su słu­ży Bogu i Kościo­ło­wi. Przez kil­ka­na­ście lat pro­wa­dził służ­bę mło­dzie­żo­wą w zbo­rze w Ole­śni­cy.
Obec­nie jest pasto­rem zbo­ru “Nadzie­ja” KZ w Zdzie­szo­wi­cach, co uzna­je za wiel­ki przy­wi­lej i radość. Od 2001 roku jest szczę­śli­wym mężem Moni­ki, a od 12 lat tatą Samu­ela.”

6.

 

 

Dodaj komentarz